5 cái tên thay thế Văn Thanh: Chờ ẩn số Viết Tú, bất ngờ Văn Thành

5 cái tên thay thế Văn Thanh: Chờ ẩn số Viết Tú, bất ngờ Văn Thành

1. Nguyễn Phong Hồng Duy (1996-HAGL)Nếu xét về yếu tố “quen việc”, có lẽ không ai ở ĐTQG Việt Nam xứ